Celem projektu jest stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej mieszkańców gminy Ropa, w oparciu o dostępną infrastrukturę społeczną. Projekt polega na prowadzeniu działalności Klubu Samopomocy dla Seniorów przy Fundacji oraz realizacji w nim zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, plastyki, sztuki, obsługi nowoczesnych urządzeń elektronicznych,  warsztatów ogrodniczych, kulinarnych, aktywności fizycznej. W ramach projektu planujemy organizację 4 wyjazdów/wycieczek dla beneficjentów. W zadaniu bierze udział 20 seniorów powyżej 50 roku życia oraz 10 młodzieży. OWS będzie posiada charakter samopomocowy, zaś część spotkań charakter  międzypokoleniowy. Realizacja projektu przyczynia się do aktywizacji starszych osób w swoich środowiskach lokalnych oraz do niwelowania problemu stereotypowego postrzegania roli seniorów w życiu lokalnych społeczności jako osób nie aktywnych społecznie, nie posiadających aspiracji i potrzeb edukacyjnych.

PROJEKT DOFINANSOWANY  PRZEZ GMINĘ ROPA.